Ga naar de inhoud

Aanbod

Eruit halen wat erin zit

De Stuifheuvel heeft dezelfde lesonderdelen (vakken) en kerndoelen als een reguliere basisschool. De mogelijkheden van iedere individuele leerling vormen daarbij het uitgangspunt.  Zo kan een leerling extra tijd nodig hebben voor specifieke vakgebieden, of heeft een leerling op bepaalde vakgebieden extra instructie nodig. Steeds is het doel: eruit halen wat erin zit en daar tevreden mee zijn.

Aanbod in onderwijs

Naast de basisvaardigheden (taal, lezen, spelling en rekenen) verzorgen we een breed aanbod waar kennis van de wereld, bewegen, creativiteit in al zijn vormen binnen podium en beeldende vorming, buitenonderwijs en burgerschap deel uitmaken van ons curriculum. De diverse vakgebieden staan zoveel mogelijk in verbinding met elkaar.

Rekenen

Rekenen

Taal, lezen, spelling en schrijven

Taal, lezen, spelling en schrijven

Wereldoriëntatie, natuur en verkeer

Wereldoriëntatie, natuur en verkeer

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Spel en beweging

Spel en beweging

Sociaal emotionele ontwikkeling

Sociaal emotionele ontwikkeling

Toelichting per leergebied & gebruikte methodiek

Kleuters
We besteden veel aandacht aan de eerste belangstelling van kleuters voor geschreven tekst, letters, woorden, verhalen, de zogenaamde beginnende geletterdheid. Op speelse wijze gaan we in op deze belangstelling en wordt deze gestimuleerd.

Onderbouw groep 3 
In deze bouwen werken we met taalgroepjes op niveau rond het thema dat in de klas centraal staat. Hierbij werken groepsleerkracht en logopedist intensief samen.
Voor aanvankelijk taal- en leesonderwijs gebruiken we de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode integreert verschillende onderdelen van taal, zoals spelling en begrijpend lezen.
Na Veilig leren lezen volgt Estafette. Een van de uitgangspunten van ons leesonderwijs is het bevorderen van het leesplezier. We willen graag dat kinderen (uit zichzelf) gaan lezen, zowel thuis als op school.

Midden- en bovenbouw
In de midden- en bovenbouw gebruiken we  voor taal de methoden  Taal-op-maat (taal), Spelling-op-maat (spelling) en Estafette (technisch lezen)

Woordenschat staat centraal in de communicatie en in het leren. Woordenschat passen we toe bij verschillende vakken. We bieden woorden thematisch en systematisch aan met de aanpak van Met woorden in de Weer. In de onderbouw werken we met Logo3000 voor het aanleren van de basiswoordenschat. In de midden- en bovenbouw is woordenschat opgenomen in onze taalmethode Taal-op-maat. Woordenschat heeft daarmee een doorgaande lijn in de school.

Voor leerlingen in de midden- en bovenbouw met een zwakke leesontwikkeling is er op vrijwillige basis, de Leeskanjerclub. De club stimuleert het thuis lezen van kinderboeken ter bevordering van de leesontwikkeling.

In de bovenbouw geven we Engels, met de nadruk op spreektaal (communicatie). Kinderen moeten zich kunnen redden als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan of wanneer ze in het Engels worden aangesproken. We gebruiken de methode Take it Easy.

In de onderbouw gaan leerlingen eerst spelenderwijs aan de gang met de rekenvoorwaarden. Daarna worden ze uitgedaagd om op een leuke en creatieve manier tot rekenen te komen. Rekenen kan op deze manier een ontdekkingstocht worden.
Daarna gaan ze verder met het aanvankelijk rekenen. Deze leerstof doet een beroep op het ontwikkelen van rekenvaardigheden en inzicht. We gebruiken De wereld in getallen als leidraad en Met Sprongen Vooruit als ondersteuning.

Op de Stuifheuvel gaan we het vak wereldoriëntatie geïntegreerd aanbieden. Dat wil zeggen dat er één thema uit de natuur centraal gesteld wordt en ‘aan’ dit thema hangen we allerlei lessen die te maken hebben met kunstzinnige vorming, aardrijkskunde en geschiedenis. Samen met het Centrum voor Natuur en Milieu-educatie is voor de hele school een programma opgesteld, rondom natuur, techniek en milieu educatie. Hierin komen allerlei onderwerpen aan bod wat betreft planten, de omgeving, dieren, techniek, etc.

Voor geschiedenis en aardrijkskunde werken we met Argus Clou, waaruit we lessen halen die we bij deze thema’s kunnen gebruiken. De lessen die niet aan een thema vastgemaakt kunnen worden, geven we in de perioden tussen twee thema’s in.

Op de Stuifheuvel zijn er veel mogelijkheden om de creativiteit en de talenten van de kinderen te ontdekken en te ontwikkelen. De verschillende ruimtes zijn zo ingericht dat ze ingezet kunnen worden bij alle vakgebieden; handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en dans. Er wordt thematisch gewerkt binnen de drie bouwen, tweemaal per jaar is er een schoolbreed thema. Eén daarvan is het thema van de Kinderboekenweek.

Onder de titel Cultuur in het hart van het onderwijs loopt er een onderzoek hoe we kunnen komen tot vakintegratie. Bij de thema’s van de leskisten van het Centrum voor natuur- en milieueducatie worden door de leerkrachten activiteiten op kunstzinnig en cultureel gebied aangeboden aan de leerlingen. We werken ook met thema’s uit de overige vakken van wereldoriëntatie.

Leerlingen van de onderbouw volgen de lessen in hun eigen groep. Leerlingen van de midden- en bovenbouw krijgen vaardigheidslessen in de eigen groep en werken de thema’s verder uit in workshops. Leerlingen kiezen zelf de workshops uit waar ze aan mee willen doen en waarmee ze drie tot zes weken bezig zijn.

We hebben dit schooljaar actief nagedacht over een visie op eigentijds, toekomstbestendig onderwijs en de rol die ict hierin speelt. Het komende schooljaar wordt het één en ander verder uitgewerkt en verbonden met het huidige curriculum. Daarnaast worden er mogelijk komend schooljaar enkele pilots gedraaid rondom digitale vaardigheden (mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ict-basisvaardigheden).

Alle groepen krijgen minimaal tweemaal per week bewegingsonderwijs. Allerlei (basis)vaardigheden worden geoefend en aangeleerd, rekening houdend met iedere leerling afzonderlijk. Een deel van de lessen geeft de vakleerkracht.
Ook binnen de lessen bewegingsonderwijs is aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast willen we leerlingen ervaringen laten opdoen met sport en spel en deelname hieraan buiten school stimuleren.
Op de vrijdagmiddagen biedt onze vakdocent bewegingsonderwijs één uur sport en spel aan, inclusief lunch, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Koningsspelen of sportdag 

De Stuifheuvel doet mee aan de Koningsspelen in april óf organiseert in september sportdagen voor de verschillende bouwen.

Zeister voetbaltoernooi

De Stuifheuvel doet jaarlijks mee met het Zeister voetbaltoernooi voor de basisscholen in Zeist.

Verkeerslessen zijn er in de eerste plaats op gericht de leerlingen veilige verkeersdeelnemers te laten worden. De schoolverlaters en de groepen 7 doen mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen en het plaatselijk praktisch verkeersexamen.

Extra taakuren

De taakuren vallen in de zogeheten extra leertijd. Het zijn uren waarin leerlingen extra tijd besteden aan of extra instructie krijgen op specifieke vakgebieden. Dit geldt voor de leergebieden taal, lezen, spelling en rekenen. Verlengde leertijd staat in alle groepen twee keer per week op het rooster. Leerlingen kunnen daarnaast in deze leertijd werken aan specifieke opdrachten.

Aandacht voor samenwerken

Op de Stuifheuvel besteden we veel aandacht aan samenwerken. We gebruiken hiervoor werkvormen uit coöperatief leren. Leerlingen werken in tweetallen of kleine teams aan een vraag of opdracht. Bij veel werkvormen van coöperatief leren zijn de leerlingen in beweging. Leerlingen leren van en met elkaar.  Coöperatief leren is geen apart vak, maar passen we toe bij de verschillende vakken.

Op de Stuifheuvel wordt ook veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vorming van kinderen, mede aan de hand van het programma van de Vreedzame School.

Huiswerk


Huiswerk is een belangrijk onderdeel van het proces van zelfstandig leren werken van de leerlingen. We hebben de volgende opbouw: 


— De onderbouwgroepen hebben geen huiswerk.

— In de middenbouwgroepen kan er thuis gewerkt worden aan projecten, boekbesprekingen, spreekbeurten en presentaties. Indien nodig, geven we huiswerk mee voor rekenen (onder andere tafels leren), spelling en topografie.

— In de bovenbouw krijgen de leerlingen enkelen keren per week huiswerk, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Leerlingen leren om hun huiswerk in te delen, zodat niet al het werk op het laatste ogenblik moet gebeuren. Ook leren ze om met een agenda te werken.

Het is belangrijk dat er thuis een plekje is waar rustig gewerkt kan worden. Zijn er, ondanks uitleg en bespreking, toch problemen met huiswerk, kunnen ouders dit met de groepsleerkracht bespreken.

Huiswerk? Uw kind heeft er een rustig plekje voor nodig.

We gaan erop uit met de kinderen, de natuur in. Om te ontdekken en te onderzoeken. Om daarna weer informatie te verzamelen in de klas en te onderzoeken wat we ontdekt hebben. We doen het en leren van het doen.

Ons leerlingvolgsysteem

Observaties, toetsen en doelen worden vastgelegd om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen in het zogeheten leerlingvolgsysteem. Op deze manier volgen we alle leerlingen op sociaal-emotioneel en didactisch gebied. 
 
Dat begint bij de start van het schooljaar. Dan bespreken we de nieuwe leerlingen en schrijven we voor hen een startformulier. Daarin formuleren we de hulpvragen en het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van het kind.  Van alle andere leerlingen stellen we het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van het voorgaande periode bij naar de huidige situatie.

Twee keer per jaar observeren en toetsen we alle leerlingen uitgebreid. Hiermee evalueren we de ontwikkeling van iedere leerling en formuleren we doelen en aandachtspunten voor het komende halfjaar in een zogeheten resultaatverantwoording. Tevens bekijken we of de hulpvraag van de leerling nog steeds past in het speciaal basisonderwijs.

Leerlingdossier
Van iedere leerling bewaren we op school een dossier. In dit dossier zitten alle gegevens over de leerling. Het dossier moet wettelijk tot drie jaar na het verlaten van de Stuifheuvel bewaard worden. Daarna worden alle gegevens vernietigd. Het dossier is door ouders na afspraak op school in te zien. Gegevens uit het dossier worden alleen aan derden verstrekt na schriftelijke toestemming van de ouders. Ook het opvragen van gegevens bij externe instanties gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de ouders.