Ga naar de inhoud

Missie en visie

Onze missie

De Stuifheuvel is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO), waar leerlingen met specifieke onderwijs – en ondersteuningsbehoeften welkom zijn. We bieden een fijne, veilige plek, waar leerlingen iedere dag leren, nieuwsgierig kunnen zijn, de wereld kunnen ontdekken en kunnen zijn wie ze zijn.

Vanuit deze basis ontwikkelen ze zich tot veerkrachtige, evenwichtige kinderen, die inzicht krijgen in hun eigen mogelijk – en onmogelijkheden. De basisbehoeften relatie, autonomie en competentie staan centraal en hebben iedere dag onze aandacht. Alles in samenspraak met ouders en met wederzijds respect.

Onze visie op leren

Deze figuur geeft de weergave van onze visie op leren, uitgaande van vier pijlers waarin we het beleid beschrijven en het vervolgens laten zien in ons dagelijks handelen.

Het lesgeven, onderwijzen is de kern van ons werk. Daarbij onderscheiden we ons pedagogisch en didactisch handelen, wat altijd in verbinding staat met elkaar. Onze kernwaarden tonen hoe we kinderen zien en hoe we met elkaar om willen gaan. Dit zien we in ons handelen en communicatie terug. Naast de basisvaardigheden (taal, lezen, spelling en rekenen) verzorgen we een breed aanbod waar kennis van de wereld, bewegen, creativiteit in al zijn vormen binnen podium en beeldende vorming, buitenonderwijs en burgerschap deel uitmaken van ons curriculum. De diverse vakgebieden zoveel mogelijk in verbinding met elkaar.

We kennen de drie domeinen van Biesta (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) en geven daar met elkaar vorm aan binnen ons onderwijs.

Het leren organiseren we als team door voortdurend met elkaar te kijken wat er nodig is voor de kinderen. Vanuit een goed pedagogisch klimaat, waar het beleidsplan sociale veiligheid leidend is.
Het OPP van iedere leerling is leidend in ons aanbod. Bij de basisvaardigheden is EDI het uitgangspunt. We differentiëren op instructie -en verwerkingsniveau en bepalen in de bouw wat de best passende organisatievorm is. Methodes zijn het uitgangspunt en zijn helpend om de leerlijnen te leren kennen. Devices zetten we in als middel om ons onderwijs te verrijken.
Als team willen we daar waar mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten, waarbij we nog beter willen worden in waar we al goed in zijn. We weten elkaars verschillen te waarderen door oprecht geïnteresseerd te zijn in elkaar.

Met elkaar hebben we de opdracht om iedere dag een beetje beter te worden. “Stilstaan is achteruitgang”. We leren onze capaciteiten uit te bouwen om de resultaten te bereiken die we voor ogen hebben. We leveren een bijdrage om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich in de richting van zijn doelstellingen weet te ontwikkelen, waar mogelijk in samenhang met de ontwikkeling van de organisatie.
We zijn ons bewust van functioneel en disfunctioneel gedrag en spreken elkaar hierop professioneel aan; Net als bij de leerlingen gaat het altijd om gedrag, niet om de persoon.

In een snel veranderende complexe wereld zullen we als school aangehaakt moeten blijven. Doen wat we altijd hebben gedaan werkt niet en dus kan verandering noodzakelijk zijn.
Dit kunnen we alleen door de dialoog met elkaar te blijven voeren over wat goed is voor ons onderwijs en wat er mogelijk nodig is. Met andere woorden; oprecht nieuwsgierig zijn en het lef hebben om het anders te doen als dat nodig is!