Ga naar de inhoud

Jorikgroep

Jonge risicokinderen 

Alle Jonge Risico Kinderen (Joriks) komen op de Stuifheuvel in een Jorikgroep. Kinderen van deze groep volgen een programma waarin het accent vooral ligt op diagnosticering van de problematiek, met veel spel- en bewegingsmomenten, aandacht voor sociale vorming, taalontwikkeling en werkhouding en het aanleren van leervoorwaarden voor rekenen en lezen.

Observatieweken


De eerste zes weken na de zomervakantie zijn voor de nieuwe leerlingen observatieweken. Wanneer een kind in de Jorikgroep geplaatst wordt, is er al veel onderzoek gedaan. Aan de hand van de uitkomsten van deze rapportage en de observaties in de groep worden doelen gesteld om aan te werken.

Handelingsplannen


Na deze zes weken worden de handelingsplannen voor het eerste halfjaar geschreven. Deze worden na de herfstvakantie met de ouders doorgesproken. Met dit handelingsplan gaat de groepsleerkracht aan het werk. De sterke punten van de leerling worden gebruikt om aan de minder sterke punten te werken. We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de manier van leren die bij de leerling past.

Begeleiding

De Jorikgroep heeft een duidelijke en voor de leerlingen herkenbare structuur. De leerlingen krijgen in een veilige omgeving ‘leerstof’ aangeboden die hun ontwikkeling op allerlei gebied stimuleert. Ze worden begeleid door een leerkracht en een onderwijsassistent.

Leerstof

Thematisch onderwijs

Het onderwijs in de groep is gekoppeld aan thema’s. Via de plaatselijke bibliotheek lenen we boekenpakketten, die passen bij het thema. Dit boekenpakket delen we met de andere groepen van de onderbouw, aangezien we met zijn allen over hetzelfde thema werken.

Mondelinge taalvaardigheid

Tweemaal per week wordt er samen met de logopediste in taalgroepen mondelinge taalvaardigheid gegeven. Deze groepen zijn samengesteld op basis van het taalniveau van de leerling. De leerlingen leren woordjes en versjes, en doen woordspelletjes en luisteroefeningen.

Iedere dag bewegingsonderwijs

Leerlingen van de Jorikgroepen krijgen iedere dag een les bewegingsonderwijs. De lessen die de leerkrachten geven, hebben vaak een relatie met wat in de klas is geleerd of met het weekthema. Daarnaast geeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs.