Klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen tevreden zijn over de werkwijze van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Het kan voorkomen dat ouders niet tevreden zijn over een bepaalde handelwijze in de groep of over de begeleiding van hun kind. In eerste instantie moeten ouders dit bespreken met de betrokken leerkracht. Wanneer de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kunnen ouders een gesprek aanvragen met de directie van de school. Deze zal, na het horen van alle betrokkenen, tot een oplossing proberen te komen. Ouders die het niet eens zijn met de voorgestelde oplossing, kunnen de klachtenregeling inzien bij de administratie van de school. Hierin staat de verdere procedure beschreven voor het behandelen van een klacht.

Contactpersoon

Op de Stuifheuvel zijn de adjunct-directeuren de contactpersonen bij wie ouders hun klachten of zorgen kunnen neerleggen. Deze zorgen dan in overleg met de ouder voor de noodzakelijke vervolgstappen.

Interne vertrouwenspersonen

De school heeft twee vertrouwenspersonen. Zij functioneren als tweede aanspreekpunt bij een klacht. De vertrouwenspersoon biedt emotionele en psychische steun en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen binnen interne en externe klachtenprocedures.
De vertrouwenspersonen verwijzen indien nodig naar hulpverleningsinstellingen in de regio. Als ouders een officiële klacht indienen, kunnen de vertrouwenspersonen ondersteuning bieden. Deze ondersteuning bestaat uit het op schrift stellen van de klacht en het bijstaan voor, tijdens en na de zitting(en) met de klachtencommissie.

Voor de klachtenprocedure gelden de volgende stappen:
 1. Bespreek de klacht met de persoon die het betreft. Vaak is dit de beste manier op snel tot een goede oplossing te komen.
 2. Bespreek de klacht met de directie van de school, indien u er met de persoon die het betreft niet uitkomt. Wellicht dat de directie de mogelijkheid heeft om de klacht te behandelen en op te lossen. De directieleden zijn tevens de contactpersonen van de school.
 3. Bespreek de klacht met het bevoegd gezag (de algemeen directeur/bestuurder), indien u er met de directie van de school niet uitkomt. Indien u er met de algemeen directeur/bestuurder niet uitkomt, verwijst deze u naar de externe vertrouwenspersoon (zie naam en bereikbaarheid deel 2 van de schoolgids).
 4. Bespreek de klacht met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.
  De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
  De Stichting heeft via de CED groep Maartensdijk twee externe, onafhankelijke vertrouwenspersonen benoemd: 
  mevrouw drs. Dorine Gerritsma, T: 0346 - 219777 en 
  de heer Frank Brouwer, T: 0346 - 219777.
 5. Dien een klacht in bij de Klachtencommissie. Een klacht moet binnen een jaar nadat het incident heeft plaatsgevonden, worden ingediend.
Stichting Gewoon Speciaal is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs:
Postbus 95572 2509 CN Den Haag.
Ambtelijke secretariaat: mevrouw mr. D.H.C. Dane-Peeters, T: 070 - 331 52 44, e-mail: lkc@vbs.nl.

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u via www.gcbo.nl onder Klachten. 

De klachtenregeling ligt ter inzage op de school.

Klachtenprocedure bij seksuele intimidatie

Met ingang van 1 juli 1999 bestaat er voor scholen een meld- en aangifteplicht van klachten over seksuele intimidatie en misbruik. Dergelijke klachten moeten door school gemeld worden bij het schoolbestuur, die hierover overleg heeft met de vertrouwensinspecteur. Wanneer er redelijke vermoedens bestaan van een strafbaar feit is het schoolbestuur wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen bij justitie/politie.

Telefoon vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11

Leerplicht en verlofregelingen

In Nederland hebben kinderen recht op onderwijs. Om dat recht te waarborgen is de Leerplichtwet ingevoerd, waarin de regels rond dat recht en de plichten worden omschreven. Zodra een kind vijf jaar is, is het volgens de wet leerplichtig. Dat wil zeggen dat de ouders verplicht zijn hun kind een school te laten bezoeken. Deze leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt. In de leerplichtwet is geregeld dat ouders ervoor moeten zorgen, dat hun kinderen naar school gaan. Verzuim moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar van uw woonplaats.

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting wordt vrij gegeven. Indien uw kind gebruikmaakt van deze vorm van verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren schriftelijk bij de directie aan te vragen.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakanties onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Betreft het de enige gezinsvakantie per schooljaar, dan kan de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Dit verlof moet ten minste acht weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur. De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden'

Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd:
 • een verhuizing van het gezin (1 dag)
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten
Eén dag kan vrij worden gevraagd voor:
 • religieuze verplichtingen,
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (uitnodiging/kaart bijvoegen)
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum (uitnodiging/kaart bijvoegen)
 • het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten (uitnodiging/kaart bijvoegen)
Géén gewichtige omstandigheden zijn:
 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn
Verlofaanvragen worden individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren).

Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij onze administratie. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, weer in bij de administratie van de school.
De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de persoon die het besluit heeft genomen.
Verlof zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar is ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt.

Gevolgen van ongeoorloofd verzuim

Het zonder toestemming wegblijven van school als er onderwijs gegeven wordt, heet 'ongeoorloofd verzuim'. De directeur van de school is wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in.

Powered by BasisOnline