Klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen tevreden zijn over de werkwijze van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Het kan voorkomen dat ouders niet tevreden zijn over een bepaalde handelwijze in de groep of over de begeleiding van hun kind. In eerste instantie moeten ouders dit bespreken met de betrokken leerkracht. Wanneer de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kunnen ouders een gesprek aanvragen met de directie van de school. Deze zal, na het horen van alle betrokkenen, tot een oplossing proberen te komen. Ouders die het niet eens zijn met de voorgestelde oplossing, kunnen de klachtenregeling inzien bij de administratie van de school. Hierin staat de verdere procedure beschreven voor het behandelen van een klacht.


Contactpersoon

Op de Stuifheuvel zijn de de directeur, Marco van Oostveen en de adjunct-directeur Eveline Brouwers-van Bokhorst de contactpersonen bij wie ouders hun klachten of zorgen kunnen neerleggen. Deze zorgen dan in overleg met de ouder voor de noodzakelijke vervolgstappen.

Interne vertrouwenspersonen

De school heeft een interne contactpersoon: Maaike Kleuver - mkleuver@destuifheuvel.nl of 030-6975270. Zij functioneert als tweede aanspreekpunt bij een klacht. De vertrouwenspersoon/interne contactpersoon luistert naar de leerling (of de ouders) of collega die geconfronteerd wordt met een ongewenste situatie en/of ongewenst gedrag en  geeft informatie over mogelijke vervolgstappen binnen interne en externe klachtenprocedures.
De interne contactpersonen verwijzen indien nodig naar hulpverleningsinstellingen in de regio. Als ouders een officiële klacht indienen, kan de interne contactpersoon ondersteuning bieden. Deze ondersteuning bestaat uit het op schrift stellen van de klacht en het bijstaan voor, tijdens en na de zitting(en) met de klachtencommissie.

Voor de klachtenprocedure gelden de volgende stappen:
 1. Bespreek de klacht met de persoon die het betreft. Vaak is dit de beste manier op snel tot een goede oplossing te komen.
 2. Bespreek de klacht met de directie van de school, indien u er met de persoon die het betreft niet uitkomt. Wellicht dat de directie de mogelijkheid heeft om de klacht te behandelen en op te lossen. De directieleden zijn tevens de contactpersonen van de school.
 3. Bespreek de klacht met het bevoegd gezag (de algemeen directeur/bestuurder), indien u er met de directie van de school niet uitkomt. Indien u er met de algemeen directeur/bestuurder niet uitkomt, verwijst deze u naar de externe vertrouwenspersoon (zie naam en bereikbaarheid deel 2 van de schoolgids).
 4. Bespreek de klacht met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.
  De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
  De Stichting heeft via de CED groep twee externe, onafhankelijke vertrouwenspersonen benoemd: 
  De eerste contactpersoon is mevrouw Sonja Deutz 010-4071599 of per mail evp@cedgroep.nl. Als u een mail stuurt vermeldt daarin dat u bij de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs hoort. De tweede persoon is de heer Jeroen Meijboom 010-4071599 .
 5. Dien een klacht in bij de Klachtencommissie. Een klacht moet binnen een jaar nadat het incident heeft plaatsgevonden, worden ingediend.
Stichting Gewoon Speciaal is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs:
Postbus 95572 2509 CN Den Haag.
Ambtelijke secretariaat: mevrouw mr. D.H.C. Dane-Peeters, T: 070 - 331 52 44, e-mail: lkc@vbs.nl.

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u via www.gcbo.nl onder Klachten. 

De klachtenregeling ligt ter inzage op de school.


Klachtenprocedure bij seksuele intimidatie

Met ingang van 1 juli 1999 bestaat er voor scholen een meld- en aangifteplicht van klachten over seksuele intimidatie en misbruik. Dergelijke klachten moeten door school gemeld worden bij het schoolbestuur, die hierover overleg heeft met de vertrouwensinspecteur. Wanneer er redelijke vermoedens bestaan van een strafbaar feit is het schoolbestuur wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen bij justitie/politie.

Telefoon vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11