Onze groepen

De Stuifheuvel is een school voor speciaal basisonderwijs die leerlingen zorg op maat biedt.  De zorg voor leerlingen vindt voornamelijk plaats in de groepen. De leerlingen worden ingedeeld in groepen met elk een eigen leerkracht. 

Indeling gebeurt naar: 
  • kalenderleeftijd
  • sociaal-emotionele leeftijd 
  • didactisch niveau 
  • de sociale samenhang van de te vormen groep 
Niet alle groepen zijn even groot. Groepen met jonge leerlingen zijn doorgaans kleiner dan groepen met oudere leerlingen. De groepen zijn verdeeld over bouwen: de onderbouw (OB), de middenbouw (MB) en de bovenbouw (BB).  De groepen in een bouw werken veel samen. De bouwcoördinator stemt de activiteiten in een bouw op elkaar af.
 
Een groep staat onder verantwoording van de leerkrachten. De intern begeleider coacht de leerkrachten, adviseert bij problematische situaties met betrekking tot leerlingen en zorgt voor onderlinge afstemming en doorgaande lijnen in de school.


Indeling in niveaugroepen

Het is voor onze leerlingen belangrijk om op hun eigen niveau en tempo te werken en gerichte instructie te krijgen. Daarom worden de kinderen ook ingedeeld in niveaugroepen. In deze groepen krijgen zij gerichte instructie op hun eigen niveau en kunnen zij werken in hun eigen tempo. Het is een zeer efficiënte vorm van onderwijs. Deze instructie kan door een andere leerkracht dan de groepsleerkracht worden gegeven, maar meestal wel door een leerkracht van dezelfde bouw.
 
Daarnaast werken we met taakuren.  Deze uren vallen in de zogeheten extra leertijd. Het zijn uren waarin leerlingen extra tijd besteden aan of extra instructie krijgen op specifieke vakgebieden. Dit geldt voor de leergebieden taal, lezen, spelling en rekenen. Verlengde leertijd staat in alle groepen twee keer per week op het rooster. Leerlingen kunnen daarnaast in deze leertijd werken aan specifieke opdrachten.

Ons leerlingvolgsysteem

Observaties, toetsen en doelen worden vastgelegd om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen in het zogeheten leerlingvolgsysteem. Op deze manier volgen we alle leerlingen op sociaal-emotioneel en didactisch gebied. 
 
Dat begint bij de start van het schooljaar. Dan bespreken we de nieuwe leerlingen en schrijven we voor hen een startformulier. Daarin formuleren we de hulpvragen en het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van het kind.  Van alle andere leerlingen stellen we het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van het voorgaande periode bij naar de huidige situatie.

Twee keer per jaar observeren en toetsen we alle leerlingen uitgebreid. Hiermee evalueren we de ontwikkeling van iedere leerling en formuleren we doelen en aandachtspunten voor het komende halfjaar in een zogeheten resultaatverantwoording. Tevens bekijken we of de hulpvraag van de leerling nog steeds past in het speciaal basisonderwijs.


Groepsplan en handelingsplan

Voor iedere (niveau)groep schrijven we een groepsplan. Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het groepsplan schrijven we per leergebied een individueel handelingsplan.
 

Leerlingdossier

Van iedere leerling bewaren we op school een dossier. In dit dossier zitten alle gegevens over de leerling. Het dossier moet wettelijk tot drie jaar na het verlaten van de Stuifheuvel bewaard worden. Daarna worden alle gegevens vernietigd. Het dossier is door ouders na afspraak op school in te zien. Gegevens uit het dossier worden alleen aan derden verstrekt na schriftelijke toestemming van de ouders. Ook het opvragen van gegevens bij externe instanties gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de ouders.


Commissie van Begeleiding

Indien de groepsleerkracht en de intern begeleider geen antwoord hebben op een specifieke hulpvraag van de leerling, brengen ze deze in, in de Commissie van Begeleiding, die adviseert over de mogelijkheden. Bij de bespreking van een leerling is ook de groepsleerkracht aanwezig.