Zorg bij specifieke hulpvraag


De school heeft diverse mogelijkheden om in te spelen op specifieke hulpvragen.

Faalangsttraining

Een aantal leerlingen is faalangstig en/of erg onzeker. Zij kunnen deelnemen aan een Faalangsttraining om beter te leren omgaan met hun faalangst. In deze training leren wij de kinderen verschillende technieken om hun faalangst te verminderen.
We bieden deze training aan voor leerlingen die het volgende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan. 


Individuele coaching van kinderen

Leerlingen hebben soms meer begeleiding nodig op het gebied van hun sociaal-emotionele problematiek. Deze leerlingen kunnen individueel gecoacht worden door één van onze gedragsspecialisten. Zowel de school als de ouders kunnen de maatschappelijk deskundige om hulp vragen. De maatschappelijk deskundige ondersteunt de thuissituatie indien deze steun de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Bij andersoortige hulpvragen voor de thuissituatie verwijst zij door naar algemeen maatschappelijk werk of andere vormen van hulpverlening.


Logopedie

Logopedie door de schoollogopedist Tot het multidisciplinaire team van de Stuifheuvel behoort een logopedist. Ze onderzoekt leerlingen bij wie daartoe aanleiding bestaat en adviseert of specifieke hulp nodig is. Ook observeert zij de leerlingen in de groep tijdens mondelinge taalmomenten. Ze kan de leerkracht begeleiden op het gebied van taal- en spraakontwikkeling van leerlingen in de groep. Daarnaast behandelt ze leerlingen met problemen in de mondelinge taal (taalbegrip, woordenschat, zinsbouw, verhaalopbouw, spraak, auditieve vaardigheden, stem, mondgedrag en vloeiendheid). Behandeling gebeurt in overleg en in samenwerking met leerkrachten en ouders. In de onderbouw zijn er ook taalgroepjes, die worden geleid door de logopedist en de groepsleerkracht. 

Logopedie op school door een extern logopedist Op de Stuifheuvel wordt ook logopedie gegeven door een extern logopedist. Dat is een mooie aanvulling op onze schoollogopedie. Zo kunnen we meer kinderen die dit nodig hebben, een behandeling onder schooltijd bieden.  Onze schoollogopedisten beoordelen welke leerlingen in aanmerking komen voor logopedie op school. De bekostiging van deze behandeling wordt gedekt door de zorgverzekering. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Wanneer met u is afgesproken dat uw kind logopedie van een extern logopedist nodig heeft, en er is een verwijsbrief, dan neemt die logopedist zelf contact met u op.

Motorische remedial teaching (MRT)

Voor kinderen die dat nodig hebben, biedt de Stuifheuvel motorische remedial teaching (MRT) aan onder schooltijd. Onderzoek en behandeling gebeurt door een therapeut van Kind en Motoriek. Leerlingen in de onderbouw, evenals andere leerlingen bij wie er een vermoeden bestaat van motorische problemen, krijgen een motorisch onderzoek. De resultaten van het onderzoek komen in een verslag waarin tevens advies wordt uitgebracht.
De Commissie van Begeleiding beslist, op advies van de leerkracht, of de leerling in aanmerking komt voor MRT onder schooltijd. Wanneer een kind in aanmerking komt voor MRT neemt de therapeut zelf contact met u op.


Orthopedagoog 

Orthopedagogen verrichten diagnostisch onderzoek bij individuele leerlingen, ondersteund door een psychologisch assistente en doen groepsobservaties. Ze coachen leerlingen met een specifieke hulpvraag en begeleiden leerkrachten.


Schoolvideo-interactiebegeleiding (SVIB)

Schoolvideo-interactiebegeleiding (SVIB) is een methodiek om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op de Stuifheuvel wordt SVIB voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Het kan daarbij gaan om leerlingenzorg of om onderwijsvernieuwing. Alle opnamen zijn uitsluitend voor intern gebruik.


Sociale Vaardigheids (SoVa) training

Sommige leerlingen hebben niet voldoende aan de lessen sociale vaardigheid in de groep. De groepsleerkracht draagt zo'n leerling voor bij de Commissie van Begeleiding om toestemming te krijgen voor SoVa-training buiten de groep. Deze sociale vaardigheidstraining wordt gegeven door een van onze orthopedagogen en een leerkracht. 
 


Speciale spelbegeleiding

Spel neemt voor jonge kinderen een belangrijke plaats in. Daarom zijn er voor hen veel spelmomenten. Leerkrachten observeren leerlingen regelmatig. Naar aanleiding van de observaties besluiten we of een leerling speciale spelbegeleiding nodig heeft. Leerkrachten maken een plan om via het spel de leerlingen nieuwe leerervaringen aan te bieden. Vervolgens gaan de leerkracht of de onderwijsassistent met de leerling meespelen. Door heel gericht mee te spelen, kan de leerling vaardigheden opdoen die het anders moeilijk zou ontwikkelen. Na een periode van zes weken evalueren we de ontwikkeling.


Speltherapie

Speltherapie is een vorm van individuele hulp aan leerlingen met behulp van spelmateriaal en fantasiespel. Het wordt gegeven door een externe instantie. Een verwijzing voor speltherapie moet worden aangevraagd bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). School of MEE (een organisatie voor ondersteuning bij leven met een beperking) kunnen ouders hierbij ondersteunen.

Speltherapie wordt door een externe instantie gegeven. De Commissie van Begeleiding beslist of de leerling in aanmerking komt voor speltherapie onder schooltijd. 


Weerbaarheidstraining voor schoolverlaters

Sommige leerlingen zijn kwetsbaar en/of erg onzeker. Deze leerlingen kunnen deelnemen aan een Weerbaarheidtraining om hun eigen gevoelens te leren herkennen en daarnaar te leren luisteren. Ook leren ze voor zichzelf opkomen en 'nee zeggen'.  
De Stuifheuvel biedt deze training alleen aan voor leerlingen die het daaropvolgende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan.