Ga naar de inhoud

Onze school

De juiste omgeving voor ontwikkeling

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Maatschappelijke veranderingen hebben een invloed op de manier waarop we leven en werken. We zien de Stuifheuvel als een gemeenschap, waarin we kinderen vaardigheden leren om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Leerlingen krijgen in het onderwijs de ruimte om zich breed te ontwikkelen. Dit stelt nieuwe eisen aan de leerlingen en aan ons team.

Welkom om te leren

We willen een school zijn die leerlingen een veilige leeromgeving biedt met moderne effectieve leermiddelen met een enthousiast team van leerkrachten en specialisten, die er alles aan doen om de leerlingen op de juiste wijze gedurende de basisschooltijd te begeleiden.

Op de Stuifheuvel zitten leerlingen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Op onze school zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond.

Als kleine samenleving hebben teamleden, leerlingen en ouders respect voor en tonen interesse in elkaars overtuiging. We geven op een niet-normatieve manier aandacht aan verhalen, rituelen, feesten, symbolen, waarden en gebruiken van de verschillende achtergronden van onze leerlingen. We gebruiken daarbij het tijdschrift Kleur.

De Vreedzame School

Dit programma is bepalend voor de cultuur op de Stuifheuvel. We zijn tegen zinloos geweld.  We vinden het van grote waarde dat onze school een veilige plek is voor leerlingen, teamleden en ouders. Agressie en geweld horen daar niet bij. 

Op het schoolplein ligt een tegel met een lieveheersbeestje, het symbool van de strijd tegen zinloos geweld. Op deze manier herinneren we elkaar eraan dat we afgesproken hebben conflicten nooit met agressie op te lossen!

In de lessen van de Vreedzame School leren leerlingen vaardigheden om problemen en conflicten op te lossen.

Indeling van de groepen

De Stuifheuvel is een school voor speciaal basisonderwijs die leerlingen zorg op maat biedt.  De zorg voor leerlingen vindt voornamelijk plaats in de groepen. De leerlingen worden ingedeeld in groepen met elk een eigen leerkracht. 

Bezetting klassen

Elke groep wordt begeleid door een leerkracht. In een aantal klassen is ook een fulltime of parttime onderwijsassistent of leraarondersteuner. De leerkrachten en ondersteuners scheppen structuur, rust en duidelijkheid.

Leerling in beeld

Observaties, toetsen en doelen worden vastgelegd om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen in het zogeheten leerlingvolgsysteem. Op deze manier volgen we alle leerlingen op sociaal-emotioneel en didactisch gebied. 

Jonge Risico Kinderen

Alle Jonge Risico Kinderen (Joriks) komen op de Stuifheuvel in een Jorikgroep. Kinderen van deze groep volgen een programma waarin het accent vooral ligt op diagnosticering van de problematiek, met veel spel- en bewegingsmomenten, aandacht voor sociale vorming, taalontwikkeling en werkhouding en het aanleren van leervoorwaarden voor rekenen en lezen.

Naschoolse opvang

Als school hebben wij de zorg op ons genomen om uw kind na schooltijd op te (laten) vangen als dit voor ouders wenselijk is. Dit doen wij door een samenwerking met Vriendjes Passende Kinderopvang.

Kom werken met plezier

Ben je benieuwd of werken of stage lopen bij de Stuifheuvel ook iets is voor jou? Bekijk onze vacatures, of kom langs op onze school.

Ouderbetrokkenheid 3.0

Samenwerken met ouders en verzorgers vinden we zeer belangrijk. Doordat ouders de school helpen met waardevolle informatie over de leerling, weten we beter wat een leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Hiervoor zijn er persoonlijke contactmomenten, schriftelijke communicatie, een oudervereniging en een medezeggenschapsraad.

Organisatie

Onze school valt onder de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). Stichting GSO zet zich in voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in Midden-Nederland.

In het kader van de Wet passend onderwijs werkt de Stuifheuvel samen met de basisscholen in het Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht (ZOUT).  

Documenten en protocollen

Alle belangrijke documenten, protocollen en formulieren vind je samen op één verzamelpagina.

Naschoolse opvang

Als school hebben wij de zorg op ons genomen om uw kind na schooltijd op te (laten) vangen als dit voor ouders wenselijk is. Dit doen wij door een samenwerking met Vriendjes Passende Kinderopvang.

Openingstijden BSO

Maandag15.00 uur tot 18.30 uur
Dinsdag15.00 uur tot 18.30 uur
Woensdag12.30 uur tot 18.30 uur
Donderdag15.00 uur tot 18.30 uur
Vrijdag12.30 uur tot 18.30 uur
Vakanties08.45 uur tot 18.30 uur

BSO Vriendjes op SBO De Stuifheuvel

De BSO is gevestigd in de school. Inmiddels hebben we twee groepen. Eén groep in een lokaal boven en één groep in het speellokaal.
 Hoewel de BSO vooral staat voor ontspanning, moeten medewerkers natuurlijk wel opgeleid zijn om met ‘onze’ kinderen te werken en hen de aandacht te geven die nodig is. Bijvoorbeeld omdat ze net wat meer begeleiding en structuur nodig hebben, gebaat zijn bij een duidelijk dagritme, licht medische zorg nodig hebben, etc. We werken in kleine groepjes, ongeveer de helft van de groepsgrootte die op een reguliere BSO gehanteerd wordt.

Ook zorgen we voor een goede verbinding met school. We werken met combinatiefuncties, zodat kennis en expertise wordt gedeeld en er 1 gezamenlijke cultuur ontstaat. Eén van onze leraarondersteuners werkt bijvoorbeeld overdag in de klas en ook na schooltijd op de BSO.Vlak bij het speellokaal, het handvaardigheidslokaal en de keuken, waar we hele leuke activiteiten organiseren! Ook maken we gebruik van de grote bosspeeltuin die bij de school hoort.

Aan de naschoolse opvang zijn kosten verbonden. Ouders die meer informatie willen hebben over de BSO of een keer willen komen kijken, kunnen contact opnemen met Vriendjes op telefoonnummer 0634163365 (groepsnummer) . 
Mailen kan ook: stuifheuvel@vriendjes.nl.