Ga naar de inhoud

Onze organisatie

Directie en bestuur

Directie
Onze directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de communicatie naar ouders. Er is een formele scheiding van bestuur en toezicht.

Directeur: Marco van Oostveen
Adjunct-directeur: Eveline Brouwers-van Bokhorst

Raad van bestuur
Het bevoegd gezag van de school is in handen van de raad van bestuur en bestaat uit twee bestuurders.

Dhr. Rob (R.A.H.J.) Damwijk
Mevr. Angela (A.) Koot
Dhr. Jeroen (J.) van den Berg (interim bestuurder)

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de lange termijn van de organisatie. Ze houdt toezicht op de financiële gezondheid, de risico’s en de uitvoering van de strategie.

Leden van de raad van toezicht
B. (Bart) Bruyns — voorzitter
E.G.A. (Evelyn) Poortvliet — lid
G. (Rits) Verkerk — lid
G. (Gerrianne) Hazewinkel — lid
E. (Esther) Overweter – lid

Medezeggenschapsraad

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. 

Op de Stuifheuvel bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit drie leden. Ouders kiezen de oudergeleding; teamleden kiezen de personeelsgeleding. 

Leden van de MR

Namens het personeel:
Joske de Kruif (leerkracht beren)
Klaaske Kamp (vakdocent)
Dennis Scharrenburg (leerkracht ooievaars)

Namens de ouders:
Herman Polderman (vader van Victor Polderman)
Michiel Hopman (vader Rick Hopman) 
Henk Verdonk (vader van Alexander Verdonk)

De MR van de Stuifheuvel is een betrokken, kritische en bevlogen groep mensen. Het belang van de kinderen staat centraal en er wordt zorgvuldig gekeken naar de organisatie en de mensen die er werken of daar als ouder/verzorger bij betrokken zijn.
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen binnen de organisatie kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, jaarplannen, begroting en inzet van personeel. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad

Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school.

Namens het personeel zit sinds Femke Aalst in de GMR, voor de oudergeleding zit Herman Polderman in de GMR.

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) bestaat uit een aantal ouders die op enthousiaste wijze het team ondersteunen bij de organisatie van schoolactiviteiten en festiviteiten. Daarnaast heeft de Oudervereniging als taak de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen.

Oudergeleding 2023-2024
Marije Goudzwaard, Debbie Gresnigt, Henk van der Honing (penningmeester), Limor van Beek (secretaris), Tessa Huussen (voorzitter), Mieke Sinkeldam, Debby Harskamp (niet op de foto).

De bezetting van de Oudervereniging wisselt regelmatig, bijvoorbeeld als het kind van een van de leden van school gaat. We zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe leden.

De Oudervereniging vergadert vijf keer per jaar (’s avonds). Bij de vergadering is altijd iemand van het schoolteam aanwezig, zodat over en weer informatie wordt uitgewisseld. We bespreken de lopende zaken en stemmen af welke activiteiten en festiviteiten er gepland staan.

Aan het begin van het schooljaar wordt er overlegd wie van het team en wie van de Oudervereniging zich zullen bezighouden met welke activiteit. Samen zorgen we er op die manier voor dat Kinderboekenweek, Sinterklaas, kerstfeest, voorjaarsontbijt en alle andere evenementen zo goed mogelijk worden voorbereid.

U bent van harte welkom!

Wilt u zich aanmelden of een keer vrijblijvend mee vergaderen? Wilt u lid worden van de Oudervereniging of heeft u een vraag, suggestie of opmerking? We horen het graag! Stuur een e-mail aan de oudervereniging: ov.de.stuifheuvel@gmail.com.