Ga naar de inhoud

Ouderbetrokkenheid 3.0

Samenwerken met ouders

Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. De afgelopen schooljaren heeft de Stuifheuvel hard gewerkt om in schooljaar 2019-2020 het predicaat Ouderbetrokkenheid 3.0 te behalen. Dit bevestigt het belang dat de school hecht aan echte ouderbetrokkenheid.

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een concept dat scholen en ouders helpt om effectief samen te werken. Een school mag zich Ouderbetrokkenheid 3.0-school noemen als ze voldoet aan tien criteria waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind de rode draad is. De Stuifheuvel voldoet aan deze criteria.

Kernwaarden in betrokkenheid

— Gelijkwaardigheid
— Gezamenlijke verantwoordelijkheid
— Verantwoordelijkheid voor elkaar

Communicatie in het jaar

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren

Aan het begin van het schooljaar worden tijdens de nieuwjaars-receptie het schooljaar gezamenlijk gestart met de ouders van alle groepen. Vervolgens is er in de groepen kennismaking met de ouders van de andere kinderen en wordt iedereen geïnformeerd over de werkwijze in de groep en over het lesprogramma.

Dit is een avond aan het begin van het schooljaar voor alle ouders per groep, met de groepsleerkracht. Deze vertelt wat het komende schooljaar gaat bieden. U maakt kennis met de groepsleerkracht, maar u kunt ook de ouders van de andere kinderen ontmoeten.

Een startgesprek is bedoeld om een goede basis te leggen tussen school, kind en ouders. Gezamenlijk stemmen we af hoe we de leerling het beste kunnen ondersteunen om een leerzaam en leuk schooljaar te hebben. De mening van de leerling is onmisbaar, daarom is het belangrijk dat hij/zij  bij dit gesprek aanwezig is.

In dit gesprek wisselen we informatie uit die belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Ouders, school en kind bespreken wat het kind komend half jaar gaat leren en op welke wijze wij hier met elkaar aan gaan werken. We stellen leerdoelen en afspraken vast. In het begin van het schooljaar krijgt u hiervoor een uitnodiging. Ouders ondertekenen het gespreksverslag.

Onderwerp: Hoe gaat het precies met uw kind? De voortgangsgesprekken zijn bedoeld om met de groepsleerkracht het OPP door te spreken .  De groepsleerkracht schrijft het OPP naar aanleiding van de toets- en observatieweken.  Het geeft een zo volledig mogelijk beeld van het kind, in zowel sociaal-emotioneel als didactisch opzicht. Neem altijd het OPP  mee naar de rapportavond.

Welke vragen heeft u?
Het OPP van uw kind persoonlijk toegelicht krijgen?  Kom naar het voortgangsgesprek!

Wij vinden het belangrijk dat de ouders en de school goed van elkaar op de hoogte zijn, over hoe wij aankijken tegen de vorderingen van uw kind.

Er is altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken. Dit kan op verzoek van de ouder(s), of van de school. Daarnaast informeren wij  over alledaagse zaken op de school via het ouderportaal of via de mail.

Het communicatiemiddel van de school is de ouderapp van ouderportaal. Via de app staan leerkracht (en) en ouder(s) altijd in contact met elkaar. De communicatie kan er eenzijdig zijn vanuit de leerkracht, maar kan ook interactief zijn vanuit ouder naar school en vice versa.

Betrokkenheid bij de school

Ouders zijn onmisbaar in het goed laten functioneren van de school. Daarom zijn ze op allerlei manieren betrokken en ondersteunen ze het team.

De klassenouder neemt werk uithanden van de leerkracht. De klassenouder kan ouders werven voor bijzondere activiteiten, waarbij extra handen heel handig kunnen zijn.

De Oudervereniging (OV) bestaat uit een aantal ouders die op enthousiaste wijze het team ondersteunen bij de organisatie van schoolactiviteiten en festiviteiten. Daarnaast heeft de Oudervereniging als taak de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen.

Wilt u lid worden van de Oudervereniging of heeft u een vraag, suggestie of opmerking? We horen het graag!
Stuur een e-mail aan de oudervereniging: ov.de.stuifheuvel@gmail.com.

Meer informatie over de bezetting van de Oudervereniging en hoe ze te werk gaan kun je hier lezen.

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding.

Lees hier meer over de werkwijze en samenstelling van de MR


Vrijwillige ouderbijdrage

De organisatie van de diverse activiteiten kost veel geld. De Oudervereniging neemt deze kosten (deels) op zich. Dit wordt betaald van de vrijwillige ouderbijdragen, die de Oudervereniging eenmaal per jaar van de ouders vraagt. Het te besteden budget hangt per schooljaar dus af van de bijdragen van de ouders. De penningmeester verzorgt ieder jaar een financieel jaarverslag waarin een overzicht van alle inkomsten en uitgaven is opgenomen.