Leerstof

De Stuifheuvel heeft dezelfde lesonderdelen (vakken) en kerndoelen als een reguliere basisschool. De mogelijkheden van iedere individuele leerling vormen daarbij het uitgangspunt.  Zo kan een leerling extra tijd nodig hebben voor specifieke vakgebieden, of heeft een leerling op bepaalde vakgebieden extra instructie nodig. Daarvoor staat twee keer per week een taakuur ingeroosterd.

Deze zogeheten verlengde leertijd binnen het speciaal basisonderwijs mag worden besteed aan de leergebieden taal, lezen, spelling en rekenen. Leerlingen kunnen daarnaast tijdens deze taakuren werken aan specifieke opdrachten.
Steeds is het doel: eruit halen wat erin zit en daar tevreden mee zijn. 
Op de Stuifheuvel besteden we veel aandacht aan samenwerken. We gebruiken hiervoor werkvormen uit coöperatief leren. Leerlingen werken in tweetallen of kleine teams aan een vraag of opdracht. Bij veel werkvormen van coöperatief leren zijn de leerlingen in beweging. Leerlingen leren van en met elkaar.  Coöperatief leren is geen apart vak, maar passen we toe bij de verschillende vakken.

Per week wordt een vast aantal uren besteed aan de hierna genoemde leergebieden. 


De Vreedzame school

Dit programma is bepalend voor de cultuur op de Stuifheuvel. We zijn tegen zinloos geweld.  We vinden het van grote waarde dat onze school een veilige plek is voor leerlingen, teamleden en ouders. Agressie en geweld horen daar niet bij. 

Op het schoolplein ligt een tegel met een lieveheersbeestje, het symbool van de strijd tegen zinloos geweld. Op deze manier herinneren we elkaar eraan dat we afgesproken hebben conflicten nooit met agressie op te lossen!
In de lessen van de Vreedzame School leren leerlingen vaardigheden om problemen en conflicten op te lossen.

 
Taalonderwijs (in doorgaande lijn)

  • Kleuters We besteden veel aandacht aan de eerste belangstelling van kleuters voor geschreven tekst, letters, woorden, verhalen, de zogenaamde beginnende geletterdheid. Op speelse wijze gaan we in op deze belangstelling en wordt deze gestimuleerd.
  • Onderbouw groep 3 In deze bouwen werken we met taalgroepjes op niveau rond het thema dat in de klas centraal staat. Hierbij werken groepsleerkracht en logopedist intensief samen.
    Voor aanvankelijk taal- en leesonderwijs gebruiken we de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode integreert verschillende onderdelen van taal, zoals spelling en begrijpend lezen.
    Na Veilig leren lezen volgt Estafette. Een van de uitgangspunten van ons leesonderwijs is het bevorderen van het leesplezier. We willen graag dat kinderen (uit zichzelf) gaan lezen, zowel thuis als op school.
  • Midden- en bovenbouw In de midden- en bovenbouw gebruiken we  voor taal de methoden  Taal-op-maat (taal), Spelling-op-maat (spelling) en Estafette (technisch lezen)


Woordenschatonderwijs

Woordenschat staat centraal in de communicatie en in het leren. Woordenschat passen we toe bij verschillende vakken. We bieden woorden thematisch en systematisch aan met de aanpak van Met woorden in de Weer. In de onderbouw werken we met Logo3000 voor het aanleren van de basiswoordenschat. In de midden- en bovenbouw is woordenschat opgenomen in onze taalmethode Taal-op-maat. Woordenschat heeft daarmee een doorgaande lijn in de school.


Leeskanjerclub

Voor leerlingen in de midden- en bovenbouw met een zwakke leesontwikkeling is er op vrijwillige basis, de Leeskanjerclub. De club stimuleert het thuis lezen van kinderboeken ter bevordering van de leesontwikkeling.


Engels

In de bovenbouw geven we Engels, met de nadruk op spreektaal (communicatie). Kinderen moeten zich kunnen redden als ze bijvoorbeeld op vakantie gaan of wanneer ze in het Engels worden aangesproken. We gebruiken de methode Take it Easy.


Rekenen

In de onderbouw gaan leerlingen eerst spelenderwijs aan de gang met de rekenvoorwaarden. Daarna worden ze uitgedaagd om op een leuke en creatieve manier tot rekenen te komen. Rekenen kan op deze manier een ontdekkingstocht worden.
Daarna gaan ze verder met het aanvankelijk rekenen. Deze leerstof doet een beroep op het ontwikkelen van rekenvaardigheden en inzicht. We gebruiken De wereld in getallen als leidraad en Met Sprongen Vooruit als ondersteuning.


Wereldoriënterende vakken

Op de Stuifheuvel gaan we het vak wereldoriëntatie geïntegreerd aanbieden. Dat wil zeggen dat er één thema uit de natuur centraal gesteld wordt en 'aan' dit thema hangen we allerlei lessen die te maken hebben met kunstzinnige vorming, aardrijkskunde en geschiedenis. Samen met het Centrum voor Natuur en Milieu-educatie is voor de hele school een programma opgesteld, rondom natuur, techniek en milieu educatie. Hierin komen allerlei onderwerpen aan bod wat betreft planten, de omgeving, dieren, techniek, etc.
 
Voor geschiedenis en aardrijkskunde werken we met Argus Clou, waaruit we lessen halen die we bij deze thema's kunnen gebruiken. De lessen die niet aan een thema vastgemaakt kunnen worden, geven we in de perioden tussen twee thema's in.
We gaan erop uit met de kinderen, de natuur in. Om te ontdekken en te onderzoeken. Om daarna weer informatie te verzamelen in de klas en te onderzoeken wat we ontdekt hebben. We doen het en leren van het doen.


Kunstzinnige en culturele vorming

Op de Stuifheuvel zijn er veel mogelijkheden om de creativiteit en de talenten van de kinderen te ontdekken en te ontwikkelen. De verschillende ruimtes zijn zo ingericht dat ze ingezet kunnen worden bij alle vakgebieden; handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en dans. Er wordt thematisch gewerkt binnen de drie bouwen, tweemaal per jaar is er een schoolbreed thema. Eén daarvan is het thema van de Kinderboekenweek.

Onder de titel Cultuur in het hart van het onderwijs loopt er een onderzoek hoe we kunnen komen tot vakintegratie. Bij de thema's van de leskisten van het Centrum voor natuur- en milieueducatie worden door de leerkrachten activiteiten op kunstzinnig en cultureel gebied aangeboden aan de leerlingen. We werken ook met thema's uit de overige vakken van wereldoriëntatie.

Leerlingen van de onderbouw volgen de lessen in hun eigen groep. Leerlingen van de midden- en bovenbouw krijgen vaardigheidslessen in de eigen groep en werken de thema's verder uit in workshops. Leerlingen kiezen zelf de workshops uit waar ze aan mee willen doen en waarmee ze drie tot zes weken bezig zijn.


21e-eeuwse vaardigheden

We hebben dit schooljaar actief nagedacht over een visie op eigentijds, toekomstbestendig onderwijs en de rol die ict hierin speelt. Het komende schooljaar wordt het één en ander verder uitgewerkt en verbonden met het huidige curriculum. Daarnaast worden er mogelijk komend schooljaar enkele pilots gedraaid rondom digitale vaardigheden (mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ict-basisvaardigheden).


Bewegingsonderwijs

Alle groepen krijgen minimaal tweemaal per week bewegingsonderwijs. Allerlei (basis)vaardigheden worden geoefend en aangeleerd, rekening houdend met iedere leerling afzonderlijk. Een deel van de lessen geeft de vakleerkracht.
Ook binnen de lessen bewegingsonderwijs is aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast willen we leerlingen ervaringen laten opdoen met sport en spel en deelname hieraan buiten school stimuleren.
Op de vrijdagmiddagen biedt onze vakdocent bewegingsonderwijs één uur sport en spel aan, inclusief lunch, hier zijn geen kosten aan verbonden. 


Sport en spel

  • Koningsspelen of sportdag  De Stuifheuvel doet mee aan de Koningsspelen in april óf organiseert in september sportdagen voor de verschillende bouwen.
  • Zeister voetbaltoernooi De Stuifheuvel doet jaarlijks mee met het Zeister voetbaltoernooi voor de basisscholen in Zeist.
 

Verkeer

Verkeerslessen zijn er in de eerste plaats op gericht de leerlingen veilige verkeersdeelnemers te laten worden. De schoolverlaters en de groepen 7 doen mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen en het plaatselijk praktisch verkeersexamen.