Aanmelden

 

De Stuifheuvel nodigt ouders die hun kind willen aanmelden altijd uit voor een kennismakingsbezoek alvorens deze hun kind daadwerkelijk aanmelden.  Alleen kinderen voor wie een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kunnen speciaal basisonderwijs volgen.  

Volgt uw kind regulier basisonderwijs en maakt u zich zorgen over de schoolontwikkeling van uw kind, bespreek dit dan met de leerkracht van uw kind. Voor leerlingen op het regulier basisonderwijs die dat nodig hebben, zijn begeleidingstrajecten mogelijk vanuit De Stuifheuvel. Alleen de leerkracht van uw kind kan bij ZOUT een aanvraag voor zo'n begeleidingstraject indienen. 


Toelating op een school voor speciaal basisonderwijs valt binnen de Wet Passend Onderwijs. In het kader van die wet zijn in Nederland grote samenwerkingsverbanden opgezet tussen scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor regulier basisonderwijs. De Stuifheuvel maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht (ZOUT) met twee andere scholen voor speciaal onderwijs en tachtig scholen voor regulier basisonderwijs in de regio.

De schoolondersteuningsteams (SOT) van ZOUT verzorgen de begeleidingstrajecten van leerlingen op het regulier basisonderwijs. Bij deze vorm van ondersteuning blijft uw kind op de eigen school. U wordt nauw bij dat traject betrokken, onder meer doordat u samen met de leerkracht van uw kind een groeidocument opstelt. Pas als een dergelijk traject niet toereikend blijkt, wordt onderzocht of speciaal onderwijs noodzakelijk is. 
 
Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring en wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, neem dan contact op met de school. Vraag naar Eveline Brouwers- van Bokhorst, adjunct-directeur.

Toelaatbaarheidsverklaring

De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven wanneer:
  • het duidelijk is, dat de betreffende leerling niet meer adequaat geholpen kan worden binnen het regulier basisonderwijs
  • de school van de leerling het schooladviesteam voor hulp heeft ingeschakeld
  • de hulpvraag van de leerling niet valt onder de criteria van een van de cluster-4-scholen in de regio
  • omgang met leerling mogelijk is op basis van relatie
  • veiligheid van leerling, medeleerlingen en teamleden gewaarborgd is
  • de ouders bereid zijn tot overleg met de school, om tot overeenstemming te komen over de hulpvraag en een eenduidige aanpak van het kind

Uiteindelijk beslist de directeur van de Stuifheuvel of een leerling daadwerkelijk wordt toegelaten.


Starten op school

De meeste nieuwe leerlingen starten op school na de zomervakantie.
Andere mogelijkheden zijn:
  • na de kerstvakantie
  • op 1 april
In de laatste week voor de zomervakantie zijn alle leerlingen al één morgen in de groep waarin ze het volgende jaar zitten. Zo kan iedereen alvast wat wennen aan het komende schooljaar, de nieuwe leerkracht en de nieuwe groep. De nieuwe leerlingen zijn hier ook voor uitgenodigd.

 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor iedere instromende leerling wordt meteen al een eerste (voorlopig) ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In het OPP staan de pedagogische en didactische doelen die de school gedurende vijf maanden met uw kind nastreeft. 

Wij streven ernaar om het OPP binnen acht weken na de start van het onderwijs op de Stuifheuvel met de ouder(s) te bespreken in het OPP-startgesprek. In zo'n gesprek staan de beginsituatie en de ontwikkelingsverwachtingen centraal.

Indicatie vervolgonderwijs 

In sommige gevallen kan De Stuifheuvel al bij instroom een indicatie geven van het mogelijk haalbare vervolgonderwijs voor die leerling. Dit kan echter alleen voor leerlingen die vijftien tot twintig maanden regulier basisonderwijs hebben gevolgd, gerekend vanaf groep 3. 

Doorstromen

Mogelijk is De Stuifheuvel na verloop van tijd niet (meer) de beste school om onderwijs te ontvangen. Het kan zijn dat een leerling vanwege persoonlijke problematiek op een andere school of instelling beter begeleid kan worden. Terugkeer naar het basisonderwijs behoort ook tot de mogelijkheden. Het advies voor een andere school wordt in nauw overleg met de ouders uitgebracht. 
Het zijn de ouders die hun kind aanmelden op de nieuwe school. Dit is bij wet bepaald.
De Stuifheuvel speelt hierin alleen een ondersteunende rol.